ประชุมจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินฯ

วัน ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และเพื่อให้การจัดทำเอกสารประกอบการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ในคู่มือการดำเนินงานจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท