ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วัน ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท