ประชุมผลการดำเนินงานกลุ่มนิเทศก์

วัน พุธ ที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมติดตามผลดำเนินงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของศึกษานิเทศก์ที่จะดำเนินการต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท