การให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) รอง ผอ.สพท. ระยะ 1 ปี

วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นคณะกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมี นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน โดยให้คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้เข้ารับการประเมิน ในการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีการที่หลากหลาย จำนวน 4 ครั้งทุก 3 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี

ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1