เข้าแถวเคารพธงชาติ/ปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ประจำปี 2567

วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2567 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของทีมบริหารแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อให้มีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผล

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท