บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบที่ 5

วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมต้อนรับและให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท จำนวน 8 ราย ครั้งที่ 5 โดยได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีวินัยในตัวเอง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้ครูต้องสามารถเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ มีการครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ด้วยการมีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน และจะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และได้เน้นย้ำในเรื่องของการใช้โซเชียล จะต้องอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรม อันดีงาม ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและสังคม

ณ ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท