อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดฯ เศรษฐกิจพอเพียง (จังหวัดอุทัยธานี)

วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวานนท์ นนทวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้มีทัศนคติการทำงานราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน เสริมสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถานศึกษาพอเพียง เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท