โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา 2567

วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์