ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

วัน พุธ ที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี สังกัด สพฐ. ตามคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนฯ อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงจำนวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษา และจำนวนนักเรียน ทั้งหมดที่คาดคะเนจากจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษา ทำให้การกำหนดเป้าหมายในการรับนักเรียนมีความเหมาะสมและใช้กรอบในการจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท