ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา2565 โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชัยนาท ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทและผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการติดตามและสังเกตการณ์ณ ห้องประชุมสิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ชัยนาทพิทยาคม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2565

รงเรียนชัยนาทพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของทางโรงเรียน