ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 ร้นวาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/ 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายเขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษาอุทัยรานี ชัยนาท นโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน และของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 พีธีเปิดกิจกรรมดาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ซึ่งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รีบเกียรติจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. โดยการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้อำนวยการชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะดำเนินงาน นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตแห่งชาติ กล่าวความเป็นมาของกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และได้รับเกียรติจาก ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์อพวช. ซึ่งการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬ อาคารโดม อาคาร 1 และอาคาร 5โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

อบรม วPA ปร 2565

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงขประมาณและงานบุคคล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรตามแนว PA เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมตามแนว PA และเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความก้วหน้าทางวิชาชีพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคุณครูจักรกฤซ เลื่อนกฐิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางละมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ติดตามการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยมี นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนช่องแคพิทยาคมศึกษาดูงาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต้อนรับโรงเรียนช่องแคพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)โดยได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)ฐานการเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย ฐานการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน และฐานการเรียนรู้ครอบครัวพอเพียง

1 2 3 4