การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิชาประวัติศาสตร์ที่บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นห้วยกรด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประวัติศาสตร์

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิชาประวัติศาสตร์ที่บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นห้วยกรด ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประวัติศาสตร์