ชัยนาทพิทยาคม

อบรม วPA ปร 2565

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงขประมาณและงานบุคคล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรตามแนว PA เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมตามแนว PA และเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความก้วหน้าทางวิชาชีพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคุณครูจักรกฤซ เลื่อนกฐิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางละมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ติดตามการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยมี นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนช่องแคพิทยาคมศึกษาดูงาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต้อนรับโรงเรียนช่องแคพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)โดยได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)ฐานการเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นไทย ฐานการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน และฐานการเรียนรู้ครอบครัวพอเพียง

ติดตาม e – Saraban

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ต้อนร้บคณะกรรมการติดตามการใช้งานระนนสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e – Saraban กันระนนสนั้นสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อศึกษา ร่วนรวมข้อมูล ปัญหา และอุปสรรคการใช้งาน สำหรับนำไปพัฒนา ปรันปรุง เพิ่มประสิทธิภาพระนนการทำงาน โดยมีนางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปี 252

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนดดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีณ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยนากพิทยาคม

1 2