พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจัยนาทพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้คร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อคุณคร สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจให้เกิดความอบสนระหว่างครูกับศิษย์ ณ หอประชุมของโรงเรียน และห้องเรียนประจำของนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ประชุมผู้ปภครองห้องเรียนโครงการพีเศษ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ , ห้องเรียนพิเศษ (Gifted) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

สำราญสุนทรีย์….ดนตรีในสวน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 งานดุริยางค์ คนตรีไทยและดนตรีสากล กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “สำราญสุนทรีย์ ดนตรีในสวน” ขึ้น เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญ ในการเล่นดนตรี และเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านดนตรี อีกทั้งยังสร้างความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายให้กับเพื่อน ๆ นักเรียนอีกด้วย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในคาบเรียนที่ 8 – 9 ทุกวันสิ้นเดือน ณ สวนพุทธธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา2565 โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชัยนาท ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทและผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการติดตามและสังเกตการณ์ณ ห้องประชุมสิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ชัยนาทพิทยาคม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2565

รงเรียนชัยนาทพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

1 2