แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี สพม.อุทัยธานี ชัยนาท (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สพม.42

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สพม.5

ออกแบบโดย dsite.in.th