การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท