การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergity and Tranparency Assesment : OIT) 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergity and Tranparency Assesment : OIT) 2566

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1โครงสร้าง- แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วน
งานภายใน อย่างน้อยประกอบด้วย กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน ก.ต.ป.น และ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O2ข้อมูลผู้บริหาร- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทาง การบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
- แสดงข้อมูลของผู้บริหาร
แต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่- แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนดอำนาจหน้าที่

O4แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
O5ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
- ที่อยู่หน่วยงาน
-หมายเลขโทรศัพท์
-หมายเลขโทรสาร
-ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
-แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ที่อยู่ และติดต่อ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม อํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ข่าวสหวิทยาเขตสะแกกรัง

ข่าวสหวิทยาเขตอู่ไท

ข่าวสหวิทยาเขตพนารักษ์

ข่าวสหวิทยาเขตธรรมจักร

ข่าวสหวิทยาเขตขุนสรรค์
O8Q&A (ถาม-ตอบ)แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
เว็บไซต์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
O9Social Network- แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้นFACEBOOK สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล- แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของหน่วยงาน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี- แสดงแผนการดำเนินภารกิจ ของหน่วยงาน ที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
แต่ละโครงการ/ กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
การกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย


มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนด วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน


มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติสําหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถิติการให้บริการ
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18E–Serviceแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
AMSS++ : ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

DMC : Data Management Center

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1)


มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง


จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)


เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แสดงการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร ในหน่วยงาน

เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างน้อยประกอบด้วย
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี
มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียด ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จํานวนเรื่อง เรื่องที่ ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (กรณีไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่- เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนาม โดยผู้บริหารสูงสุด*
- มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดใน
ขณะ/ ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผล ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy- แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการ ประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอด หรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy- แสดงการประเมินผลและรายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี
พ.ศ. 2566
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ การทุจริตประจําปี หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริต ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ การดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนแสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O36
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน)
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ใช้รายงานผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ- แสดงประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
- แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม- แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทาง จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถาม ทางจริยธรรมหรือคณะทำงาน ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม สีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม
(3)การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรก สาระด้าน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ- แสดงรายงานการนำการประเมิน จริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
- แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการ
ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม
ไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์
บริหาร ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุด
อ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยว ข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนิน การตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูล รายละเอียดการนำมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
- แสดง QR code แบบวัด EIT บน เว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ออกแบบโดย dsite.in.th