แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565