สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)