กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล