การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน