ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
Certificate Preview
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Ai เพื่อการจัดการเรียนการสอน สำหรับ ครูระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT 22 มิ.ย. 2567
Certificate Preview
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ค. 3110