ประชุมการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ประชุมการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 8 พ.ย. 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เพื่อดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งว่าง ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ