การประชุมสัมมนา เรื่อง ผลการเรียนรู้เด็กไทย ในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาท มอบหมายให้นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ผลการเรียนรู้เด็กไทย ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำเสนอผลการศึกษา รับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 โดยประชุมสัมมนาผ่านระบบ Cisco Webex Meeting