ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาท มอบหมายให้นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการคุมสอบและนักเรียนที่เข้าสอบ โดยการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ออกแบบโดย dsite.in.th