ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (กรณีการย้ายปกติ) 2566

วัน จันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะบุคลากรในสังกัด ผู้แทน ก.ศ.จ.และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (กรณีการย้ายปกติ) เพื่อดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมทั้งจัดลำดับตามผลการประเมิน และพิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ห้องประชุมพุทธคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th