โรงเรียนสาครพิทยาคม รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่  1 เมษายน 2566 โรงเรียนสาครพิทยาคม ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประจำปีการศึกษา 2566  ณ อาคารหลังคาโดม